Säännöt

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n perustamiskirja

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille seuraavat säännöt:

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura ry ja kotipaikka Lieksan kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Martti Ignatiuksen (k.1771) ja hänen puolisonsa Kaisa Tuorilaisen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan · järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia, tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, sekä harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja, asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää maksullisia tilaisuuksia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3§ Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy sukuneuvosto. Jäsenyys alkaa, kun sukuneuvosto on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Jäsenille jotka eivät ennen tilikauden alkua ole täyttäneet kahdeksantoista vuotta, voidaan määrätä muita alempi jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perustella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa 15-kertaisena.

Sukuneuvoston esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti sukuseuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuneuvosto. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuneuvostolle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää sukuneuvosto.

4§ Sukuneuvosto

Sukuseuran asioita hoitaa sukuneuvosto, joka toimii yhdistyslain tarkoittamana seuran hallituksena, ja se valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Sukuneuvoston toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika. Sukuneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja kolme muuta jäsentä.

Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Sukuneuvosto on päätösvaltainen kun läsnä on kolme sukuneuvoston jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Sukuneuvoston päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka sukuneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5§ Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6§ Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja sukuneuvoston vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7§ Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle sukuneuvosto. Kokouskutsu on postitettava jokaiselle jäsenelle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköpostitse.

8§ Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas (3) vuosi sukuneuvoston määräämänä päivänä huhti- syyskuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti sukuneuvostolta vaatii.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta sukuneuvoston päätöksellä vapautetuilla varsinaisilla jäsenillä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen

puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9§ Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;

5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys;

6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;

7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle viiden vuoden toimintakaudelle ja määrätään vuotuiset jäsenmaksut viiden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;

9. valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä;

10. valitaan tilintarkastajaa varatilintarkastaja;

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä sukuneuvostolle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.

11§ Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä

Kolilla 5.7.2008

8 § muutettu sukuseuran varsinaisessa kokouksessa Nurmeksessa, Bomballa 1.7.2017.

Muutos on merkitty yhdistysrekisteriin __.__.___.